REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

 

REGULAMIN ZAMAWIANIA I KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH annawatras.pl – DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

I. DEFINICJE

 1. Wydawca – ANNA WATRAS POLSKA MARKA MODOWA z siedzibą w Bochni, adres: 32-700 Bochnia, św. Urbana 92.
 2. Sklep ANNA WATRAS – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.annawatras.pl, lub sklep stacjonarny znajdujący się pod adresem 32-700 Bochnia, ul. Kraszewskiego 3, umożliwiający wykorzystanie Karty Podarunkowej.
 3. Karta podarunkowa – bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego dokonywania zakupów w Sklepie ANNA WATRAS w zakresie ustalonego limitu kwotowego.
 4. Klient – osoba, która w Sklepie ANNA WATRAS dokonuje zakupu Karty Podarunkowej.
 5. Użytkownik – każdorazowy posiadacz i okaziciel Karty podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Sklepie ANNA WATRAS.
 6. Towary – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie ANNA WATRAS.
 7. Transakcja – operacja dokonana przy użyciu Karty podarunkowej, polegająca na wymianie całości lub części kwoty dostępnej na Karcie podarunkowej na Towary oferowane przez Wydawcę.

II. NABYCIE I WYDANIE KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Karta podarunkowa może zostać nabyta w każdym Sklepie ANNA WATRAS.
 2. Klient ma możliwość zakupu Karty podarunkowej na wybraną kwotę nie mniejszą niż 100 zł (słownie: sto złoty).
 3. Zakup Karty podarunkowej możliwy jest wyłącznie w walucie PLN.
 4. Karta podarunkowa wydawana jest Klientowi na papierowym nośniku, lub w formie elektronicznej.
 5. Zapłata za Kartę podarunkową może nastąpić za pomocą metody płatności akceptowanej przez Wydawcę.
 6. Płatność za Kartę podarunkową nie może być dokonana przy użyciu innej Karty podarunkowej.
 7. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
 8. Przy zakupie Karty podarunkowej nie są uwzględniane żadne rabaty.
 9. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części.
 10. Karta podarunkowa nie podlega zwrotom ani wymianie na środki pieniężne.
 11. Wydawca nie wydaje duplikatów Karty podarunkowej.
 12. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

III. TERMIN WAŻNOŚCI I UŻYTKOWANIE KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie w Sklepie ANNA WATRAS. 
 2. Karta podarunkowa daje możliwość do jednokrotnego dokonania zakupu Towarów w Sklepie ANNA WATRAS do wysokości przyznanego na Karcie podarunkowej limitu. 
 3. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową, wartość na Karcie Podarunkowej zostanie pomniejszona o kwotę odpowiadającą wysokości ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary. 
 4. W przypadku gdy cena zakupionego przez Użytkownika Towaru jest wyższa niż kwota środków pieniężnych na Karcie podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny inną formą płatności akceptowalną w Sklepie ANNA WATRAS. 
 5. Karta Podarunkowa jest ważna od momentu jej wydania Użytkownikowi w Salonie sprzedaży i nie wymaga dodatkowej aktywacji przez Użytkownika. 
 6. Termin ważności Karty podarunkowej wynosi 6 miesięcy od daty jej nabycia przez Użytkownika od Wydawcy. 
 7. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Transakcji Kartą podarunkową w przypadku:
  – 
  braku środków na Karcie podarunkowej,
  – braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej w Sklepie ANNA WATRAS, w tym w szczególności: niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy lub uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej,
  – po upływie jej okresu ważności.
 8. Przy realizacji Karty podarunkowej, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość Karty podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania niewykorzystanej części środków zgromadzonych na Karcie podarunkowej w gotówce. Istnieje możliwość przeniesienia niewykorzystanej części środków na nową Kartę podarunkową po wcześniejszym zgłoszeniu tego Wydawcy. Przeniesione środki pozostają do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności pierwotnej Karty podarunkowej.
 9. Karta podarunkowa jest kartą na okaziciela i może być przekazana drugiej osobie, która od chwili jej przekazania staje się jej Użytkownikiem.
 10. Użytkownik ma prawo do sprawdzenia aktualnej wartości Karty podarunkowej do wykorzystania poprzez kontakt z działem obsługi klienta Sklepu ANNA WATRAS.
 11. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty podarunkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe, które zostały utracone bądź, które po przekazaniu Użytkownikowi, zostały uszkodzone lub zniszczone. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty podarunkowej, Karta podarunkowa nie podlega odtworzeniu.

IV. ZWROT I REKLAMACJA TOWARÓW NABYTYCH ZA POMOCĄ KARTY PODARUNKOWEJ

 1. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Sklepie ANNA WATRAS przy użyciu Karty podarunkowej Użytkownik otrzyma od Wydawcy zwrot środków finansowych w postaci kwoty na Karcie podarunkowej w wartości odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi. 
 2. Do Karty podarunkowej wydanej Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów znajdują zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 3. W przypadku reklamacji Towarów nabytych w Sklepie ANNA WATRAS przy użyciu Karty podarunkowej, Użytkownikowi przysługują uprawnienia określone w Kodeksie cywilnym.

V. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w przypadku nieuzasadnionego obciążenia Karty podarunkowej lub uszkodzenia Karty podarunkowej powstałego przed jej zakupem bądź w trakcie akceptowania Karty podarunkowej przez Wydawcę. 
 2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji. 
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Wydawca zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
 4. Wydawca rozpoznaje sprawę w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na podany przez niego adres bądź pisemnie. 
 5. W przypadku odrzucenia reklamacji Wydawca powiadomi o tym Użytkownika podając powody decyzji. 
 6. Wydawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 
 7. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej dalsze prawidłowe używanie Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty podarunkowej. 
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wydawca wyda Użytkownikowi nową Kartę podarunkową o wartości stanowiącej równowartość środków zgromadzonych na reklamowanej Karcie podarunkowej. 
 9. Okres ważności Karty podarunkowej będzie równy okresowi ważności obowiązującemu dla reklamowanej Karty podarunkowej. 
 10. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zgłaszającego reklamację następuje zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych Wydawcy dostępną pod adresem: https://annawatras.pl/polityka-prywatnosci
Zamknij Koszyk
Zamknij Ulubione
Porównaj produkty (0 Produkty)
Porównaj produkty
Porównaj produkty
Porównaj produkty
Porównaj produkty
Zamknij
Kategorie
Zostaw nam swój adres email, a powiadomimy Cię gdy tylko produkt będzie ponownie dostępny.