REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ANNA WATRAS PROWADZONEGO POD ADRESEM www.annawatras.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego ANNA WATRAS prowadzonego w domenie: annawatras.pl
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego ANNA WATRAS jest Anna Watras prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Watras Polska Marka Modowa z siedzibą w Bochni, NIP: 7952212776, Regon 520478325.
 3. Kontakt ze Sklepem:
  • adres Sprzedawcy: ul. Św. Urbana 92, 32-700 Bochnia
  • adres e-mail Sprzedawcy: shop@annawatras.pl
  • numer telefonu: 794 455 422
 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu oraz stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem.
 3. Wszystkie Produkty oferowane do sprzedaży są nowe i nieużywane.

II. DEFINICJE UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE:

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – liczba dni roboczych, w których zostanie skompletowane zamówienie i przekazane do wysłania Klientowi na wskazany adres i zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy.
 2. DOSTAWCA – przedsiębiorca (firma kurierska) specjalizujący się w dostarczaniu przesyłek/Produktu do Klienta.
 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na Stronie Sklepu pod linkiem umożliwiający Klientowi utworzenie Konta.
 4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą.
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KONTO – zindywidualizowane konto utworzone na rzecz Klienta w następstwie dokonania przez niego rejestracji na Stronie Sklepu Internetowego. Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem, w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 7. NEWSLETTER – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
 8. PRODUKT, PRODUKTY – wszystkie wyroby oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie oraz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 10. SKLEP INTERNETOWY (Sklep) – sklep internetowy działający w domenie annawatras.pl.
 11. SPRZEDAWCA – Sklep Internetowy ANNA WATRAS prowadzony przez firmę Anna Watras Polska Marka Modowa ul. Św. Urbana 92, 32-700 Bochnia, NIP: 7952212776, Regon 520478325.
 12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Proces sprzedaży obejmuje: dodanie Produktów do koszyka, przejście do kasy, akceptacja Regulaminu, potwierdzenie treści złożonego zamówienia, płatność, weryfikacja zamówienia,  potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji (zawarcie Umowy sprzedaży), dostawa zamówionego Produktu Klientowi.

III. KONTO KLIENTA

 1. W celu założenia konta w Sklepie, należy kliknąć przycisk “Załóż konto” dostępny na stronie Sklepu pod linkiem i wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne oraz dobrowolne.
 3. Logowanie do Konta odbywa się poprzez wpisanie adresu e-mail Klienta podanego w procesie rejestracji oraz hasła przesłanego na ten sam adres e-mail w procesie rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto, poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@annawatras.pl

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY, ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient ma dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym: po zarejestrowaniu poprzez swoje konto jak również nie posiadając konta. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.
 2. Celem złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest:
  1. Wybrać określony Produkt z oferowanych produktów przez Sprzedającego,
  2. Kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”,
  3. Kliknąć w przycisk “Zamówienie”,
  4. Dokonać weryfikacji listy Produktów znajdujących się w Koszyku,
  5. Dodać komentarz w przeznaczonym okienku jeśli ma uwagi dotyczące zamawianego produktu (np. dopasowanie wymiarów produktu),
  6. Wskazać dane adresowe,
  7. Wybrać rodzaj dostawy i zaakceptować koszty dostawy,
  8. Wybrać metodę płatności,
  9. Zaakceptować regulamin Sklepu,
  10. Dokonać zatwierdzenia składanego Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie dokonuje płatności zgodnie z wybraną metodą płatności. Od momentu złożenia zamówienia Klient ma 48 godzin na dokonanie płatności. Po tym czasie zamówienie jest anulowane.
 4. Po opłaceniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi, na podany przez niego w Zamówieniu adres poczty elektronicznej (e-mail), wiadomość z podsumowaniem złożonego Zamówienia zawierającą nazwę Produktu, wartość zamówienia, wybraną metodę dostawy i jej koszt, metodę płatności oraz dane teleadresowe Klienta.
 5. Sprzedający po zaksięgowaniu płatności przystępuje do realizacji Zamówienia. Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia jego zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres e-mail. Termin realizacji wynosi do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności.
 6. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 7. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Do zakupionego towaru Klient otrzymuje dokument stanowiący dowód zawarcia transakcji, którym jest rachunek, paragon lub faktura. Potwierdzenie zakupu może być wysłane do klienta na wskazany przez niego adres e-mail.
 8. W podsumowaniu zamówienia znajduje się informacja o łącznej kwocie do zapłaty przez Klienta, na którą składają się:
  1. cena za produkt
  2. koszt dostawy

  O wszelkich kosztach Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

 9. Wybrać określony Produkt z oferowanych produktów przez Sprzedającego.
 10. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Klient może skorzystać z następujących sposobów płatności wynikających z tytułu Umowy Sprzedaży:
  • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (klient otrzyma numer rachunku po złożeniu Zamówienia na podany adres e-mail),
  • płatność za pobraniem,
  • płatność PayPo, płatność odroczona obsługiwana przez PayPo,
  • płatność online, BLIK realizowana w systemie płatniczym Paynow,
  • płatność online w zakresie płatności kartami obsługiwana przez Blue Media S.A., obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 2. Termin płatności:
  W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 48 godzin od chwili Złożenia Zamówienia. Po upływie ww. terminu Zamówienie ulega rozwiązaniu.

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA/ METODY DOSTAWY

 1. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty Klienta. Realizacja zamówienia wynosi od 1-14 dni roboczych i oznacza skompletowanie, spakowanie i nadanie wysyłki (wyjście przesyłki z magazynu). Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przesyłki.
 2. Informacja o dostępności danego Produktu udostępniana jest przy jego opisie.
 3. W przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny . W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany w trakcie składania Zamówienia o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
 4. W wyjątkowych sytuacjach w szczególności zamówienia Produktu z wydłużonym czasem oczekiwania, termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu, o czym Klient zostanie powiadomiony w trakcie składania Zamówienia.
 5. Produkt jest dostarczany pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres za pośrednictwem wybranego przez siebie sposobu dostawy.
 6. Czas dostawy realizowany przez firmę zewnętrzną może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 7. O koszcie dostawy Produktów Klient jest informowany w procesie składania zamówienia.
 8. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
  • Przesyłka kurierska,
  • Paczkomaty InPost
 9. Klient ma obowiązek sprawdzenia w obecności kuriera, czy zawartość przesyłki jest zgodna z dokonanym przez niego Zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony. W razie stwierdzenia takich okoliczności Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i powiadomić jak najszybciej o tym fakcie Sprzedawcę za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej (e-mail): sklep@annawatras.pl.
 10. Wraz z dokonaniem odbioru przesyłki ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta. Nie uchybia to prawu Klienta do dokonania reklamacji Towaru lub innym uprawnieniom Klienta wynikającym z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 11. Reklamacje należy dokonać przez wypełnienie Formularza reklamacji. Klient może skopiować treść formularza reklamacyjnego i wysłać jego uzupełnioną treść na adres e-mail: sklep@annawatras.pl lub wydrukować i dołączyć w formie pisemnej do reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu przesyłając na adres: Anna Watras, ul. Kraszewskiego 3, 32-700 Bochnia.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta Formularza Zwrotu, zwracanego Produktu wraz dowodem zakupu, przed tym terminem. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego pod linkiem Zwroty.
 2. Zwracany Towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym na adres Sprzedawcy tj: Anna Watras, ul. Kraszewskiego 3, 32-700 Bochnia. Towar powinien być odesłany wraz z dowodem zakupu, a uprzednio Klient zobowiązany jest wypełnić i podpisać Formularz Zwrotu dostępny pod linkiem Zwroty wraz z podaniem numeru zamówienia. Klient może skopiować treść formularza zwrotu i wysłać jego uzupełnioną treść na adres e-mail: sklep@annawatras.pl lub wydrukować formularz i dołączyć go w formie pisemnej do zwracanego produktu wraz z dowodem zakupu na adres: Anna Watras, ul. św. Urbana 92, 32-700 Bochnia.
 3. Towar podlegający zwrotowi powinien posiadać zabezpieczenia oraz metki. Towar powinien być czysty, pozbawiony zapachu i nie powinien mieć żadnych śladów użytkowania (np. antyperspirant, podkład, rozciągnięcie itd.).
 4. Zwrotom ani wymianie nie podlega bielizna oraz produkty szyte na indywidualne zamówienie klienta – personalizacja (zmiana standardowych długości na życzenie klienta, zmiana standardowego koloru na życzenie klienta).
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zostaje ona uznana za niezawartą. Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny za zakupiony Produkt/Produkty oraz koszty dostawy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, którego Klient pierwotnie użył przy zakupie produktu, w terminie 14 dni od daty dostarczenia zwracanego Towaru.
 6. Kupujący ponosi koszt odesłania towaru. Klient ponosi również odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować, najlepiej w oryginalne opakowanie, oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym.
 8. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Produktu w przypadkach zwrotu uszkodzonego Produktu, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do Sklepu Produktu niekompletnego.
 9.  W przypadku płatności za pobraniem i niewywiązania się z postanowień umowy kupna sprzedaży przez Kliena, Sprzedawca będzie dochodził odszkodowania zgodnie z Art. 471 Kodeksu Cywilnego, w szczególności zwrotu kosztu wysyłki do Klienta, kosztu zwrotu do Sprzedawcy oraz kosztu pakowania oraz zabezpieczenia.

VIII. REKLAMACJE

 1. Umową Sprzedaży objęte są wyłącznie nowe Produkty. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkty wolne od wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.
 3. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest szczegółowo opisany powód reklamacji w Formularzu reklamacji. Reklamacje należy dokonać przez wypełnienie Formularza reklamacji. Klient może skopiować treść formularza reklamacyjnego i wysłać jego uzupełnioną treść na adres e-mail: sklep@annawatras.pl lub wydrukować i dołączyć go w formie pisemnej do reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu na adres Sklepu: Anna Watras, ul. Kraszewskiego 3, 32-700 Bochnia.
 4. Reklamowany Towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować, najlepiej w oryginalne opakowanie, oraz odesłać kompletny.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta zostało uznane za uzasadnione.
 6. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji.
 7. Reklamacji nie podlegają:
  • naturalne zużywanie się produktu
  • uszkodzenia mechaniczne
  • wady jawne widoczne w momencie otrzymania przesyłki a nie zgłoszone niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient o tej niezgodności wiedział.
 9. Zwroty kosztów transakcji realizowane są przy użyciu takiego samego sposobu płatności, którego Klient pierwotnie użył przy zakupie produktu.
 10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie przekazany lub odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

IX. NEWSLETTER I POWIADOMIENIE O DOSTĘPNOŚCI

 1. Klient może dokonać zamówienia usługi otrzymywania powiadomień o Produkcie/Produktach oraz najnowszych wydarzeniach dotyczących marki Anna Watras („Newsletter”) poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu podstrona Kontakt albo formularza Newsletter znajdującego się w stopce.
 2. W celu zamówienia usługi Newsletter Klient podaje swój adres mailowy, na który chce otrzymywać Newsletter oraz potwierdza akceptację Regulaminu.
 3. Newsletter jest przesyłany w formie elektronicznej (e-mail) na podany przez Klienta adres e-mail.
 4. Podając adres e-mail Klient zgadza się na:
  1. przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Regulaminem w celu otrzymywania powiadomień o Produktach oraz najnowszych wydarzeniach dotyczących marki ANNA WATRAS;
  2. otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730).
 5. Do świadczenia usługi Newsletter Sklep używa platformy MailChimp. Przez zapisanie się do usługi Newsletter, Klient wyraża zgodę na przekazywanie przez Sprzedawcę do przetwarzania podanych przez Klienta  danych osobowych do MailChimp (adres: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA), zgodnie z ich Polityką Prywatności i Regulaminem. MailChimp jest certyfikowany EU-U.S. Privacy Shield Framework i spełnia wymogi RODO.
 6. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi Newslettera klikając na link umieszczony w dolnej części przychodzących wiadomości e-mail.
 7. Klient może zamówić usługę wpisania Klienta na listę oczekujących na jednorazowe powiadomienie o dostępności wybranego przez Klienta Produktu („Powiadomienie o dostępności”), poprzez podanie adresu e-mail w przeznaczonym do tego okienku przy opisie produktu oraz potwierdzenie akceptacji regulaminu Sklepu.
 8. Klient otrzyma jednorazowe powiadomienie o wybranym produkcie na podany adres e-mail. Chcąc uzyskać powiadomienie o dostępności większej ilości produktów, Klient zobowiązany jest  przy każdym produkcie z osobna wpisać adres e-mail oraz potwierdzić akceptację regulaminu Sklepu.

X. DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Anna Watras prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Watras Polska Marka Modowa z siedzibą w Bochni , NIP: 7952212776, Regon 520478325.
 2. W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  • dane adresowe – adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość
  • numer telefonu
 3. W przypadku skorzystania z usługi Newslettera lub Powiadomienia o dostępności Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób wskazany poniżej:
  1. w przypadku pozyskiwania dodatkowych zgód dotyczących przetwarzania danych – na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, w celach określonych szczegółowo w odrębnych zgodach wyrażonych przez osobę, której dane mają być przetwarzane – do czasu realizacji celów dla jakich zostały zebrane zgody lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody,
  2. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO, w celu zawarcia umowy oraz podjęcia czynności zmierzających do jej zawarcia a także w celach niezbędnych do wykonania umowy – do czasu realizacji przedmiotowych celów,
  3. na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO, w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa takich jak m.in. obowiązki księgowe, archiwizacyjne oraz obowiązki wobec sądów i organów ścigania – do czasu realizacji przedmiotowych celów,
  4. na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, w celu:
   1. umożliwienie Administratorowi dokonywania weryfikacji osób umocowanych do reprezentacji kontrahenta, w tym w zakresie realizacji umowy – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub wniesienia skutecznego, umotywowanego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
   2. umożliwienia Administratorowi dochodzenia ewentualnych roszczeń lub podjęcia obrony przed roszczeniami – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub upływu okresów przedawnienia roszczeń,
   3. umożliwienia Administratorowi podejmowania kontaktu z kontrahentami – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub wniesienia skutecznego, umotywowanego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.
  5. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z: RODO, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych a także innymi przepisami prawa.
  6. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
   1. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, w tym m. in. urzędy skarbowe, sądy, policja,
   2. podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia, w tym takie podmioty jak firmy działające w branży IT, kurierskie, doradcze,
   3. inne podmioty współpracujące z Administratorem, świadczące usługi m. in. w zakresie dostarczania towarów, windykacji, doradztwa prawnego, pocztowe.
  7. Wszystkie podmioty zewnętrzne, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa danych i wypełnienia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
  8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa, Klient posiada:
   1. prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych – uprawnienie do uzyskania informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
   2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych – uprawnienie do sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
   3. prawo do usunięcia danych osobowych tzw. “prawo do bycia zapomnianym” – uprawnienie do żądania usunięcia danych, m.in. gdy przetwarzanie nie jest już niezbędne do zrealizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane,
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – uprawnienie do żądania ograniczenia wykonywanych operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę oraz ich przechowywania – do czasu, gdy nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
   5. prawo do przeniesienia danych osobowych – uprawnienie do żądania wydania danych w formacie pozwalającym na ich odczyt maszynowy, w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zawartej umowy lub wyrażonej zgody,
   6. prawo do wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych- odnośnie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tych celach, chyba, że Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania danych osobowych, które będą nadrzędne wobec interesów osoby, która wniosła sprzeciw lub będą stanowiły podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   7. odnośnie  danych  osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody – Klient posiada prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody  pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  wyrażonej  przed  jej cofnięciem. Oświadczenie   o   cofnięciu   zgody   na   przetwarzanie   danych   osobowych wymaga   jego   złożenia   w   formie   pisemnej   lub   elektronicznej.
   8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –  uprawnienie do złożenia skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie może spowodować brak możliwości zawarcia umowy i realizowania usług lub podjęcia określonych działań zmierzających do realizacji umowy.
  10. Administrator korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.  Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Klienta.
  11. Administrator jest podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp.
  12. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych, statystycznych, dostosowania zawartości Sklepu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
  13. Ustawienia dotyczące cookies Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Klient korzystając z odpowiednich opcji swojej przeglądarki, w każdej może usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej Sklepu.
  14. Strona internetowa Sklepu zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (dalej jako „Facebook”). Plugin Facebooka oznaczony jest logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Klienta z profilem Sklepu na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, iż Klient odwiedził stronę Sklepu ze swojego adresu IP.  Administrator wyjaśnia, że Facebook nie przekazuje mu informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są znane Administratorowi W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook Administrator zaleca bezpośredni kontakt z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
  15. Strona internetowa Sklepu zawiera plugin do serwisu społecznościowego Instagram (dalej jako „Instagram”). Plugin Instagram oznaczony jest logo Instagram. Plugin ten bezpośrednio połączy Klienta z profilem Sklepu na serwerze Instagram. Instagram może wówczas uzyskać informacje, iż Klient odwiedził stronę Sklepu ze swojego adresu IP.  Administrator wyjaśnia, że Instagram nie przekazuje mu informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Instagram nie są znane Administratorowi. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Instagram Administrator zaleca bezpośredni kontakt z Instagram lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://help.instagram.com/581066165581870
  16. Strona internetowa Sklepu wykorzystuje narzędzia remarketingowe tj. Google Ads, wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google Ads. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Usługobiorca ma możliwość zdecydowania, czy Usługodawca będzie mógł korzystać z Google Ads (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA) w stosunku do niego.
  17. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Usługobiorcy w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Usługobiorcy zostały opisane w polityce prywatności usługodawców:
   • https://www.facebook.com/policy.php
   • https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
   • https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ.

XI. OPINIE O SKLEPIE INTERNETOWYM 

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym przekazuje dane niezbędne do stworzenia zaproszenia email firmie obsługującej proces ankietowania. Wysyłka ankiet oraz proces zbierania opinii w formularzach jest obsługiwany w pełni przez firmę TrustMate SA z siedzibą Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław. TrustMate SA wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii TrustMate może ponowić wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
 

XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
 3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 3. Zasady wprowadzanych przez Sprzedawcę promocji są opisane w oddzielnych załącznikach zamieszczonych na stronie sklepu na stronie “Regulaminy Promocji”.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. Sprzedawca poinformuje Kupującego o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenia jego tekstu jednolitego na stronie internetowej Sklepu internetowego.
Zamknij Koszyk
Zamknij Ulubione
Porównaj produkty (0 Produkty)
Porównaj produkty
Porównaj produkty
Porównaj produkty
Porównaj produkty
Zamknij
Kategorie
Zostaw nam swój adres email, a powiadomimy Cię gdy tylko produkt będzie ponownie dostępny.